Tâm sự về phá chấp

/ / Thiên cảm

Mình còn nhớ là một thời kỳ dài mình chấp nặng nên dù có đọc bao nhiêu sách hay cũng chẳng khá lên được. Kinh nào cũng là vương kinh, kinh của các loại kinh, công đức trùng trùng mà bản thân đầy khổ ải.

Đó là do mình sai chứ chẳng phải kinh sách sai, cũng chẳng phải người xưa sai lầm.

– Nếu chấp vào ngồi thiền làm công khóa thì Lục Tổ bảo: khi sống ngồi chẳng nằm, khi chết nằm chẳng ngồi, chỉ là xương thịt thối…

– Nếu chấp vào tu là để cầu phước thì bảo, phước bao nhiêu cũng không thể giải thoát. Nếu chấp vào huệ thì bảo phải phước huệ song tu…

– Nếu kẻ tham tiền của thì bảo bố thí, giúp người… Nếu kẻ phá của, tiêu pha thì bảo không biết tiết kiệm phung phí là nhân nghèo khó…

– Nếu kẻ chấp vào học thức thì Lục Tổ hóa thân để mọi người thấy tất cả các tiến sĩ vua quan so với Phật Tánh của người dốt nát vẫn chỉ là những kẻ ngu si đần độn… Nếu là kẻ đa học mà lỗ mãng, cao cống ngã mạn, khinh người thất học liền cho biết đó là nhân đọa địa ngục, làm súc sinh ngu si nhiều kiếp sau…

– Với kẻ mong con không có thì nói người không thiếu nợ nên không con dễ tu… Kẻ nhiều con thì nói do phước báo mà được đông con nhiều cháu để càng tu tinh tấn…

– Với kẻ tối ngày tu tập để mong cầu phước báu, thần thông, hoặc để tránh tai họa… thì Ngài Mục Kiền Liên thị hiện để cho thấy nhân quả phải trả… Với kẻ ngu si cho rằng Nghiệp không thay đổi được thì Phật thuyết Kinh Dược Sư, và Quán Âm thị hiện “tầm thinh cứu khổ cứu nạn… “…

– Với kẻ cao sang, ưa đa văn thông thái thì Ngài A Nan thị hiện, con nhà cao sang, học nhớ đủ cả mà tu thì lại dốt nhất… Với kẻ ít học nghèo cùng tự ty mặc cảm thì Lục Tổ thị hiện nghèo cùng dốt nát mà thành Phật…

– Với kẻ ăn chay vì tướng thanh tịnh và cho những người không chay lạc là bất tịnh thì bảo, trâu bò voi ngựa ăn chay muôn đời vẫn làm súc sanh thôi. Còn những kẻ ăn tạp, sát sanh hại mạng để ăn thì cho biết ăn vào trong bụng thì cái bụng là nghĩa địa hay bãi tha ma…

– Với kẻ xuất gia cho rằng mình hơn cư si hoặc những kẻ tại gia cho rằng mình không thể đắc Đạo thì Ngài Duy Ma Cật thị hiện biện luận thắng tất cả chúng tăng… Hoặc như Ngài Bàng Long Uẩn không thích làm tăng mà thích làm tục nhưng cả gia đình tự tại sống chết, muốn sống muốn chết lúc nào tùy ý…

– Với kẻ tin Bói toán thì làm thầy bói mà cho rằng tin bói toán là ngu si đần độn… Nhưng với những kẻ không tin Bói toán thì lại bày ra xem bói cho họ thấy xem bói đều biết được…

Người hiểu được đạo thì sẽ thong dong tự tại chẳng hề bị dính mắc hay chấp vào bất cứ thứ gì hay lề lối, định luật nào một cách cố định, bất di bất dịch hay cứng nhắc cả… Chỉ có vậy mới thong dong tự tại. Nếu không được như thế thì cũng vẫn là chấp trước, ràng buộc thôi!!!