THIỀN NHƯ NGUYỆN

Những cái nghĩ mãi mới ra
Lại là những cái người ta nghĩ rồi
Những cái nghĩ mãi trên đời
Khi ta nghĩ lại khác người nghĩ ra

SÁCH

Cuộc đời là cuốn kinh vô tự
Sao còn tụng niệm tự vô kinh

TOP