hangphuong.com

LỊCH SỬ

Mỗi người là bộ kinh vô tự
Sao còn tụng niệm tự vô kinh

BÁO CHÍ

Núi yêu kiểu núi đứng im
Gió yêu kiểu gió cánh chim giang hồ
Tình yêu như một bài thơ,
Ngàn năm chưa có bao giờ giống nhau

MONG ƯỚC

Thiên tài cùng với thằng điên
Cách nhau chỉ một đường biên mơ hồ

PHONG CÁCH

Sông mê mò mãi tâm không thấy
Bến giác không tìm đâu cũng tâm

TOP