LILOSA

Kết tinh Giá trị Thiên nhiên và Trí tuệ Tiền nhân

ZENONENESS - THIỀN NHƯ NGUYỆN

Nền tảng Kiến tạo Cuộc đời Như Nguyện
Zen Guru for Life Perfection
Bạn vốn là Hoàn hảo

GIÀU CÓ PHÚC LẠC

Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm
Khi mê tâm chỉ là tâm
Ngộ rồi mới biết trong tâm có tiền

MẠNG DƯỢC LIỆU

Diệt hết sinh vật của trời
Chắc chắn sách đỏ tên người được ghi

TOP