Mỗi người là bộ kinh vô tự
Sao còn tụng niệm tự vô kinh

Thiên tài cùng với thằng điên
Cách nhau chỉ một đường biên mơ hồ

Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ rồi mới biết từ bùn là sen

Núi yêu kiểu núi đứng im
Gió yêu kiểu gió cánh chim giang hồ
Tình yêu như một bài thơ,
Ngàn năm chưa có bao giờ giống nhau

TOP